உடலுறவுக்கு தேவையான ஆண் பெண்குறியின் சாதி வகைகள்


ஆண்களின் லிங்கத்தின் அளவைப் பொறுத்து அவர்களை முயல் சாதி, எருது சாதி, குதிரை சாதி எனவும், பெண்களின் யோனியின் ஆழத்தை (பெண்குறியின் ஆழம்) வைத்து அவர்களை மான் சாதி, குதிரை சாதி, யானை சாதி எனவும் பிரித்துள்ளனர். ஆண்குறியின் நீளமும், பெண்குறியின் நீளமும் முறையே 6, 9,12 என்ற அளவுகளில் இருக்கும்.

மான் சாதி பெண்
செண்பக மலர் போன்ற சிவந்த மேனியும், சுருண்டு அடர்ந்த கூந்தலும், கொவ்வைப் பழம் போல சிவந்த உதடுகளும், மான் போல மருண்ட பார்வையும், நீண்ட கண்களும், அழகிய நீண்ட கழுத்தும், தாமரை மலர் இதழ் போன்ற சிவந்த பாதங்களும், மின்னல் கொடி போன்ற துவளுகின்ற இடையும், ஒளி பொருந்திய முகமும், யானை துதிக்கை போல திரண்டு பருத்த தொடைகளும், அழகிய பருத்த முலைகளும், பிடியானை போன்ற நடையும், காமம், உடல் உறவு கொள்வதில் மிகுந்த விருப்பமும், 6 அங்குல ஆழமுள்ள பெண்குறியும், தாமரை மலர் போன்ற வாசனை கொண்ட காமநீர் சுரப்பும் கொண்டவள் மான் சாதிப்பெண்.

குதிரை சாதிப் பெண்
பசும் தங்கத்தின் நிறமுடைய உடலும், குவிந்தும் உயர்ந்தும் இருக்கும் உச்சந்தலை, மிகநீண்ட கூந்தல், பருத்து நீண்ட முகம், மருட்சியுடன் கூடிய கண்கள், இடைவெளி உள்ள பற்கள், நீண்டு காணப்படும் உதடுகள், பெரிய தோள்கள், பருத் முலைகள், தாமரை மலர் போன்ற கைகள், திரட்சியான சதையுள்ள தொடைகள், சிவந்த பாதம், ஆழ்ந்த சுழியுள்ள தொப்புள், தட்டு போல் விசாலமான, நன்றாக கொழுப்பு அடர்ந்து காணப்படும் பெண்குறியும், இறைச்சி நாற்றமுள்ள காமநீரும் சுரக்கும் உடல் அமைப்பை உடையவள் தான் குதிரை சாதி பெண்.

யானை சாதி பெண்
குறைந்த சதை பிடிப்புள்ள தோள்கள், நெற்றி , கன்னம், மு°க்கு, காதுகளும் ஒரளவு சதைபிடிப்புடன், விம்மிய கழுத்துடன் இருப்பாள். கற்றையான செம்பட்டை கூந்தல், உதடுகள் சற்று பருத்து காணப்படும். வாயிதழ்களுக்கு இடைவெளியுள்ள பிரகாசமான பற்களும், குழிந்து மங்கிய ஒளியடைய கண்களும், இரவும் பகலும் எப்போதும் காம நினைப்பும், யானை வீரிடுவது போன்ற குரலும், மற்ற பெண்களுடன் வீண் சண்டை செய்யும் குணமும், முறையில்லாமல் யாரோடும் செக்ஸ் வைத்துக் கொள்ளும் இயல்பும், கவலைப்படாமல் தன் மனம் போன போக்கில் நடக்கும் இயல்பும், பன்னிரண்டு அங்குலம் ஆழம் கொண்ட பெண்களில் மிக ஆழமான பெண்குறி இருக்கும், யானையின் மத நீர் போல மதனநீர் ( யோனி திரவம் கொண்டவள்) யானை சாதி பெண்.

முயல் சாதி ஆண்
நிலா போன்ற முகம், சிவந்த கோடுகள் காணப்படும் கண்கள், அரிசி முனை போன்ற பற்கள், பருத்த கழுத்தும், சிறிது மட்டும் உணவு உண்ணும் இயல்பும், புணர்ச்சியில் மிதமான நாட்டமும், 6 அங்குல நீளமுள்ள ஆண்குறியும் இருக்குகும் உடல் அமைப்பு கொண்டவன் முயல் சாதி ஆண் இவனுக்கு தாமரை மலர் போன்ற வாசனை கொண்ட விந்து சுரக்கும்.

எருது சாதி ஆண்
சதை பிடிப்புள்ள உடலும், உயர்ந்த தலையும், அகன்ற நெற்றியும், நீண்டு தடித்த உதடுகளும், பருத்த கழுத்தும், ஆமை போன்ற முதுகும், சிவந்த வரி படர்ந்த கண்களும், மதயானை போன்ற நடையும், சாந்த குணமும், 9 அங்குல நீளமுள் ஆண்குறியும், சுண்ணாம்பின் வாசைன உள்ள விந்தும் கொண்டவன் எருது சாதி ஆண்.

குதிரை சாதி ஆண்
முகம், கழுத்து, உதடுகள், பற்கள், காதுகள், விரல்கள், கால்கள் ஆகியவை நீ்ண்டு இருக்கும். தலைமயிர் நீண்டு கவிந்தும், ஆண்குறி 12 அங்குலமும், முடை நாற்றம் கொண்ட விந்து வாசனையும் உடையவன் குதிரை சாதி ஆண்.

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"