உங்கள் பெயரின் அர்த்தம் தெரிய வேண்டுமா?


உங்கள் பெயரில் உள்ள ஒவ்வொரு எழுத்திற்கான அர்த்தம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எழுத்திற்கான விளக்கங்களை இணைத்தால் உங்களை பற்றி நீங்களே தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.


Example: WONDOR
W = You like your privacy.
O = You are very open-minded.
N = You like to work, but you always want a break.
D = You have trouble trusting people.
O = You are very open-minded.
R = You are a social butterfly.

கீழே எழுத்துகளுக்கான விபரம் கொடுக்கபட்டு உள்ளது .

A = You can be very quiet when you have something on your mind.

B = You are always cautious when it comes to meeting newpeople .

C = You definitely have a partier side in you, don’t be shy to show it.

D = You have trouble trusting people.

E = You are a very exciting person.

F = Everyone loves you.

G = You have excellent ways of viewing people.

H = You are not judgmental.

I = You are always smiling and making others smile.

J =Jealously.

K = You like to try new things.

L = Love is something you deeply believe in.

M = Success comes easily to you.

N = You like to work, but you always want a break.

O = You are very open-minded.

P = You are very friendly and understanding.

Q = You are a hypocrite.

R = You are a social butterfly.

S = You are very broad-minded.

T = You have an attitude, a big one.

U = You feel like you have to equal up to people’s standards.

V = You have a very good physique and looks.

W = You like your privacy.

X =You never let people tell you what to do.

Y = You cause a lot of trouble.

Z = You’re always fighting with someone.

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"