வயிற்றில் வளரும் குழந்தை ஆணா? பெண்ணா? என்று தெரிந்து கொள்ள முன்னோர்கள் செய்த வழிகள்!


கர்ப்பமாக இருக்கும் போது வயிற்றில் வளரும் குழந்தை ஆணா, பெண்ணா என்பதை மருத்துவர்கள் சொல்லமாட்டார்கள். ஆனால் கர்ப்பிணிகளுக்கு தன் வயிற்றில் உள்ள குழந்தை பெண்ணா? ஆணா? என்று தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக இருப்பார்கள்.

அக்காலத்தில் எல்லாம் வயிற்றில் வளரும் குழந்தை ஆணா, பெண்ணா என்பதை ஒருசில வழிகள் மூலம் தெரிந்து கொள்வார்கள்.

உதாரணமாக, திருமண மோதிரத்தை ஒரு கயிற்றில் கட்டி அதனை வயிற்றிற்கு நேராக வைக்கும் போது மோதிரமானது வட்டமாக சுற்றினால், வயிற்றில் இருப்பது ஆண் என்றும், அதுவே முன்னும் பின்னும் ஆடினால், அது பெண் என்றும் அக்காலத்தில் எல்லாம் கணித்தார்கள். இதுப்போன்று நிறைய வழிகள் உள்ளன.

* கர்ப்பிணிகளுக்கு வயிறு சிறியதாக இருந்தால் வயிற்றில் உள்ள குழந்தை ஆண். ஆனால் வயிறு பெரியதாக இருந்தால் பெண் குழந்தை வளர்கிறது என்று அர்த்தம்.

* தெற்கு திசையை நோக்கி நிற்கும் போது வயிறானது கீழே இறங்கி காணப்பட்டால் ஆண் குழந்தை என்றும், அதுவே வயிறு பெரியதாக காணப்பட்டால் பெண் குழந்தை வளர்கிறது என்று அர்த்தமாம்.இந்த முறையின் படி பலருக்கு உண்மை நிகழ்ந்துள்ளது. அது என்னவென்றால், இதயத்தின் துடிப்பு நிமிடத்திற்கு 140+ ஆக இருந்தால் பெண் குழந்தை என்றும், 140- ஆக இருந்தால் ஆண் என்றும் அர்த்தம். ஆகவே இதயத் துடிப்பை கண்க்கிட்டு வயிற்றில் வளர்வது ஆணா, பெண்ணா என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

* கர்ப்பிணிகளுக்கு புளிப்பு மற்றும் உப்புள்ள உணவுப் பொருட்களை அதிகம் சாப்பிட ஏங்கினால் வயிற்றில் வளர்வது ஆண் குழந்தை. அதுவே இனிப்பு சாப்பிட விரும்பினால் பெண் குழந்தை வளர்கிறது என்று அர்த்தம்.

* சருமமானது பொலிவிழந்து சோர்ந்து காணப்பட்டால் வயிற்றில் இருப்பது பெண் குழந்தை. ஆனால் கர்ப்பிணிகள் நன்கு அழகாக, பொலிவோடு காணப்பட்டால், வயிற்றில் வளர்வது ஆண் குழந்தை.

* பொதுவாக கர்ப்பிணிகள் சிலருக்கு காலையில் சோர்வு அதிகம் இருக்கும். ஒருவேளை அப்படி எதுவுமே இல்லாவிட்டால், அவர்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்கப் போகிறது என்று அர்த்தமாம்.ஏனெனில் வயிற்றில் வளரும் பெண் குழந்தையானது தாயிடமிருந்து, அழகு மற்றும் வலிமையை எடுத்துக் கொண்டு வளர்கிறதாம்.

மேலும் ஒரு வழிமுறையாக சீனக் காலண்டரும், ஆங்கிலக் காலண்டரும் ஓரளவிற்கு நெருக்கமாக இருப்பதால் ஆங்கிலக் காலண்டருக்குத் தகுந்தபடி மாற்றியமைக்கப் பட்ட அட்டவணை இதோ...

கருவுற்ற பெண்ணின் வயதுஆண் குழந்தைபெண் குழந்தை
18 வயதுபிப்ரவரி, ஏப்ரல், மே, ஜீன், ஜீலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர்.ஜனவரி, மார்ச்.
19 வயதுஜனவரி, மார்ச், ஜீன், ஜீலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர்.பிப்ரவரி, ஏப்ரல், மே, நவம்பர், டிசம்பர்.
20 வயதுபிப்ரவரி, ஏப்ரல்,மே, ஜீன், ஜீலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், நவம்பர், டிசம்பர்.ஜனவரி, மார்ச், அக்டோபர்.
21 வயதுஜனவரி.பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜீன், ஜீலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர்,அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர்.
22 வயதுபிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஆகஸ்ட்.ஜனவரி, ஜீன், ஜீலை, செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர்.
23 வயதுஜனவரி, பிப்ரவரி, ஏப்ரல், ஜீலை, செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர்.மார்ச், மே, ஜீன், ஆகஸ்ட், டிசம்பர்.
24 வயதுஜனவரி, மார்ச், ஜீன், ஜீலை.பிப்ரவரி, ஏப்ரல், மே, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர்.
25 வயதுபிப்ரவரி, மார்ச், ஜீன், ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர்.ஜனவரி, ஏப்ரல், மே, ஜீலை.
26 வயதுஜனவரி, மார்ச், ஏப்ரல், ஜீன், ஆகஸ்ட், டிசம்பர்.பிப்ரவரி, மே, ஜீலை, செப்டம்பர்,அக்டோபர், நவம்பர்.
27 வயதுபிப்ரவரி, ஜீலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், டிசம்பர்.ஜனவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜீன், நவம்பர்.
28 வயதுஜனவரி, மார்ச், மே, ஜீன், ஜீலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர்.பிப்ரவரி, ஏப்ரல், நவம்பர், டிசம்பர்.
29 வயதுபிப்ரவரி, ஜீலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர்.ஜனவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜீன், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர்.
30 வயதுஜனவரி, நவம்பர், டிசம்பர்பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜீன், ஜீலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர்.
31 வயதுஜனவரி, மார்ச், டிசம்பர்.பிப்ரவரி, ஏப்ரல், மே, ஜீன், ஜீலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர்.
32 வயதுஜனவரி, மார்ச், டிசம்பர்.பிப்ரவரி, ஏப்ரல், மே, ஜீன், ஜீலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர்.
33 வயதுபிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், ஆகஸ்ட், டிசம்பர்.ஜனவரி, மே, ஜீன், ஜீலை, செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர்.
34 வயதுஜனவரி, மார்ச், நவம்பர், டிசம்பர்.பிப்ரவரி, ஏப்ரல், மே, ஜீன், ஜீலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர்.
35 வயதுஜனவரி, பிப்ரவரி, ஏப்ரல், மே, ஆகஸ்ட், நவம்பர், டிசம்பர்.மார்ச், ஜீன், ஜீலை, செப்டம்பர், அக்டோபர்.
36 வயதுபிப்ரவரி, மார்ச், ஆகஸ்ட், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர்.ஜனவரி, ஏப்ரல், மே, ஜீன், ஜீலை, செப்டம்பர்.
37 வயதுஜனவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜீன், செப்டம்பர், அக்டோபர், டிசம்பர்.பிப்ரவரி, ஜீலை, ஆகஸ்ட், நவம்பர்.
38 வயதுபிப்ரவரி, ஏப்ரல், மே, ஜீலை, ஆகஸ்ட், நவம்பர்.ஜனவரி, மார்ச், ஜீன், செப்டம்பர், அக்டோபர், டிசம்பர்.
39 வயதுஜனவரி, மார்ச், ஏப்ரல், செப்டம்பர், அக்டோபர்.பிப்ரவரி, மே, ஜீன், ஜீலை, ஆகஸ்ட், நவம்பர், டிசம்பர்.
40 வயதுபிப்ரவரி, ஏப்ரல், மே, ஜீன், ஜீலை, ஆகஸ்ட், நவம்பர்.ஜனவரி, மார்ச், செப்டம்பர், அக்டோபர், டிசம்பர்.
41 வயதுஜனவரி, மார்ச், மே, ஜீலை, செப்டம்பர், அக்டோபர், டிசம்பர்.பிப்ரவரி, ஏப்ரல், ஜீன், ஆகஸ்ட், நவம்பர்.
42 வயதுபிப்ரவரி, ஏப்ரல், ஜீன், ஆகஸ்ட், நவம்பர்.ஜனவரி, மார்ச், மே, ஜீலை, செப்டம்பர், அக்டோபர், டிசம்பர்.
43 வயதுஜனவரி, மார்ச், மே, ஜீலை, செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர்.பிப்ரவரி, ஏப்ரல், ஜீன், ஆகஸ்ட்.
44 வயதுஜனவரி, பிப்ரவரி, ஏப்ரல், மே, ஜீன், ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர்.மார்ச், ஜீலை, நவம்பர், டிசம்பர்.
45 வயதுபிப்ரவரி, மார்ச், ஜீலை, நவம்பர், டிசம்பர்.ஜனவரி, ஏப்ரல், மே, ஜீன், ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர்.


பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"