தண்டர்பேர்ட் ஷார்ட்கட் கீகள்


புதிய செய்தி எழுத (மாறா நிலையில்) – Ctrl + M
புதிய செய்தி எழுத (மாற்றப்பட்ட நிலையில்) – Shift + Ctrl + M
செய்தி திறக்க – Ctrl +O
அச்சிட – Ctrl+ P
நகலெடு (காப்பி செய்திட) – Ctrl + C
செய்ததை உடனே ரத்து செய்திட – Ctrl + Z
மீண்டும் அதனை மேற்கொள்ள – Ctrl+ Y
முந்தைய போல்டருக்குச் செல்ல – Ctrl+ Alt+ M
அழிக்க – Del
ட்ரேஷ் பெட்டிக்குச் செல்லாமல் அழிக்க – Shift + Del
அனைத்தையும் தேர்ந்தெடுக்க (அனைத்து செய்திகள் மற்றும் ஒரு செய்தியில் உள்ள டெக்ஸ்ட் மட்டும்) – Ctrl+ A
செய்திக்கு முன்னர் வந்த அனைத்து செய்திகளையும் சேர்ந்த்து தேர்ந்தெடுக்க – Ctrl + Shift + A
செய்தியை எடிட் செய்திட (புதியதாக) – Ctrl + E
அனைத்து சார்ந்த செய்திகளையும் விரிக்க – *
அனைத்து சார்ந்த செய்திகளையும் மடக்க – \
டேக் இணைக்க / நீக்க – 1 to 9
செய்தியிலிருந்து அனைத்து டேக்குகளையும் நீக்க – 0 (zero)
உடனடியாக பில்டர் செய்திட – Ctrl+F
அப்போதைய செய்தியில் டெக்ஸ்ட் கண்டறிய – Ctrl+F
தற்போதைய அஞ்சல் செய்தியில் மீண்டும் ஊடிணஞீ பயன்படுத்த – Ctrl+G or F3
அப்போதைய அஞ்சல் செய்தியில் முந்தைய தேடியதைக் கண்டறிய – Ctrl+ Shift + G (or Shift + F3)
போல்டரில் உள்ள அனைத்து செய்திகளையும் தேட Ctrl + Shift + F
டேப் அல்லது விண்டோவினை மூட – Ctrl + W
விண்டோ அல்லது டேப் மூடுவதை மீண்டும் மேற்கொள்ள – Ctrl+ T
மின்னஞ்சல் செய்தியை பார்வேர்ட் செய்திட – Ctrl+ L
தற்போதைய அக்கவுண்ட்டில் உள்ள புதிய அஞ்சல் செய்திகளைப் பெற – F5
அனைத்து அக்கவுண்ட்களிலும் உள்ள புதிய அஞ்சல் செய்திகளைப் பெற Ctrl+ Shift + T
டெக்ஸ்ட்டின் அளவினை அதிகரிக்க – Ctrl + +
டெக்ஸ்ட்டின் அளவினைக் குறைக்க – Ctrl+
டெக்ஸ்ட்டின் அளவினை பழையபடி அமைக்க – Ctrl+ 0 (zero)
ஸ்டார் இணைக்க, நீக்க – S
அஞ்சல் செய்தியை கிடப்பில் பாதுகாப்பாய்ப் போட – A
மின்னஞ்சல் செய்தியின் மூலத்தைக் காண – Ctrl+ U
மின்னஞ்சல் செய்தியினைப் படித்து விட்டதாக/ படிக்காமல் விட்டதாகக் குறியிட – M
மின்னஞ்சல் செய்தியினைப் படித்து விட்டதாகக் குறியிட – R
அனைத்து மின்னஞ்சல் செய்திகளையும் படித்துவிட்டதாகக் குறியிட – Shift + C
தேதி குறித்து படித்ததாகக் குறியிட – C
குப்பை செய்தியாகக் குறியிட (Junk) J
குப்பை இல்லை எனக் குறியிட – Shift + J
மின்னஞ்சல் செய்திக்கு மாறா நிலையில் உள்ள படிவத்தில் பதிலளிக்க – Ctrl+ R
மின்னஞ்சல் செய்திக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில் உள்ள படிவத்தில் பதிலளிக்க Shift + Ctrl + R
அனைத்து அஞ்சல் செய்திகளுக்கும் பதில் அளிக்க (மாறா நிலையில் உள்ள வடிவமைப்பில்) Ctrl+ Shift + R
அஞ்சல் செய்தியில் உள்ள அனைவருக்கும் பதிலளிக்க – Shift + Ctrl + R
லிஸ்ட்டுக்குப் பதில் அளிக்க – Ctrl+ Shift + L
அஞ்சல் செய்தியை பைலாக சேவ் செய்திட – Ctrl+ S
செய்திகளைத் தேடுக – Ctrl + Shift + F
அனைத்து செய்திகளையும் அனுப்ப மற்றும் பெற – Ctrl+ T or F5
நிறுத்த – Esc
வெளியேற – Ctrl+ Q

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"