தாம்பத்தியத்தின் வயது எல்லை எது?????


ஒரு ம‌கி‌ழ்‌ச்‌சியான, ஆரோ‌க்‌கியமான த‌ம்ப‌திகளு‌க்கு‌ள் எ‌த்தனை வயது வரை தா‌ம்ப‌த்‌திய உறவு ‌நீடி‌க்‌கிறது எ‌ன்று கே‌ட்டா‌ல், 70 வயது எ‌ன்று ப‌தில‌ளி‌க்‌கிறது ச‌மீப‌த்‌திய ஆ‌ய்வு முடிவு.

அமெ‌ரி‌‌க்கா‌வி‌ன் ‌சிகாகோ யு‌னிவ‌ர்‌சி‌ட்டி‌யி‌ன் மக‌ப்பேறு மரு‌ந்‌திய‌ல் ‌பி‌ரி‌வி‌ன் ‌ஸ்டே‌சி டெ‌ஸ்ல‌ர் ‌லி‌ண்டா‌வ் தலை‌மை‌யிலான குழு‌வின‌ர், வயதான ஆ‌ண் ம‌ற்று‌ம் பெ‌ண்‌க‌ளி‌ன் தா‌ம்ப‌த்ய உண‌ர்வு கு‌றி‌த்து ப‌ல்வேறு ஆ‌ய்வுகளை மே‌ற்கொ‌ண்டன‌ர்.

இ‌ந்த ஆ‌‌ய்வு முடிவு சுமா‌ர் 15 ஆ‌ண்டுகளாக நடைபெ‌ற்று வ‌ந்தது. இ‌ந்த ஆ‌ய்‌வி‌ன் இறு‌தி முடிவாக, பொதுவாக, முதுமை கால‌த்‌தி‌ல் ஆ‌ண்களு‌க்கு பெ‌ண்களை ‌விட தா‌ம்ப‌த்ய உண‌ர்வு அ‌திக‌மாக உ‌ள்ளது. மேலு‌ம், ஆரோ‌க்‌கியமான உட‌ல்‌நிலை உ‌ள்ளவ‌ர்களு‌க்கு 70 வயது வரை தா‌ம்ப‌த்ய உண‌ர்வு இரு‌ப்பது க‌ண்ட‌றிய‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளது.

சராச‌ரியாக 30 வயதுடைய ஆ‌ண்க‌ள் மேலு‌ம் 35 ஆ‌ண்டுக‌ள் வரையு‌ம், பெ‌ண்க‌ள் 31 ஆ‌ண்டுக‌ள் வரை தா‌ம்ப‌த்‌திய‌த்‌தி‌ல் ஈடுபாடு கா‌ட்ட முடியு‌ம் எ‌ன்று கூற‌ப்ப‌‌ட்டு‌ள்ளது.

55 வயதான ஆ‌ண்க‌ள் மேலு‌ம் 15 ஆ‌ண்டுகளு‌க்கு அதாவது 70 வயது வரை தா‌ம்ப‌த்‌திய‌த்‌தி‌ல் ஈடுபட முடியு‌ம் எ‌ன்று‌ம் அ‌ந்த ஆ‌ய்வு‌க் கூறு‌கிறது.

ஆ‌ய்வு முடிவுக‌ள் எதுவாக இரு‌ந்தாலு‌ம், உட‌ல் ‌நிலையு‌ம், மன‌நிலையு‌ம்தா‌ன் 100 வய‌திலு‌ம் தா‌ம்ப‌த்‌திய‌த்‌தி‌ல் ஈடுபட வை‌க்கு‌ம் கரு‌வி எ‌ன்பதை மன‌தி‌ல் கொ‌ள்ளவு‌ம்...

பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

"Visits from 182 countries registered"